Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene Voorwaarden

 

1. OFFERTEN

 

 Offerten en omschrijvingen in drukwerk verbinden de nv Metalas geenszins.

De uitvoering van elke verstrekte en aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot het materiaal dat uitdrukkelijk in het voorstel of bestek van de nv Metalas is aangeduid.  Alle bijkomende of aanvullende leveringen zullen aan de desbetreffend overeen te komen prijs afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 

 2. OPZEGGING DER BESTELLINGEN

 

Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd.  Zij kunnen niet eenzijdig door de opdrachtgever opgezegd worden.  Bij eenzijde opzegging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal ten titel van vergoeding wegens geleden verlies en gederfde winst door de opdrachtgever een bedrag van 20% op de prijs der overeenkomst verschuldigd zijn.

 

3. LEVERING EN RISICO

 

Elke levering zal binnen de kortst mogelijke termijn geschieden.  Behoudens andersluidende overeenkomst kan een vertraging in de levering nimmer aanleiding geven tot opzegging van de bestelling of tot vordering van hoe dan ook genaamde schadevergoedingen of vertragingsboete.

Alle risico’s der verkochte en te leveren toestellen en materieel vallen uitsluitend ten laste van de koper ook indien deze goederen franco zullen geleverd worden.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

 

Behoudens eventueel andersluidende bijzondere voorwaarden zijn alle fakturen betaalbaar nettokontant op de zetel van de nv Metalas.  Getrokken en geaccepteerde wisselbrieven hebben nooit schuldvernieuwing tot gevolg.  Niet betaling op hun eventuele vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling der eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee, ook indien hiervoor een wissel werd geaccepteerd, en eventueel gesloten verkopen mogen door de nv Metalas in dit geval als ontbonden beschouwd worden, met de in art. 2 vermelde schadevergoeding.

Rekeningen welke onbetaald bleven op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% (op jaarbasis), met een min. van 15 euro.  Behalve deze verwijlintrest, zal bij het uitblijven van volledige betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling tbv 10%, met een minimum van 50 euro.

 5. BETWISTINGEN

 

Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken die onder het arrondissement Turnhout vallen.

In voorkomend geval de Heer Vrederechter te Herentals.

 

6. EIGENDOMSRECHT

 

Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop erkent de koper uitdrukkelijk dat, bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de nv Metalas de volledige eigendom van het door haar verkochte materieel behoudt, tot op het ogenblik dat de verkoopprijs, en eventueel de interesten, bijslagen en kosten, integraal betaald zijn.

 Tot op het ogenblik zal de koper het materieel perfekt onderhouden.  De aandacht wordt er hierbij op gevestigd dat, bij toepassing van art. 491 van het Strafwetboek: “Al wie ten nadele van een ander, effekten, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtschriften van alle aard, die een verbintenis of een ontheffing van schuld inhouden of teweegbrengen en die hen overhandigd worden op voorwaarde van ze terug te geven of er een bepaald gebruik van te maken, bedrieglijk, hetzij verduistert, hetzij verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraffen van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van 0,64 tot 12,39 euro.  De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting overeenkomstig art. 33.”.

 

7. TECHNISCHE INTERVENTIE / HERSTELLINGEN

 

Iedere technische interventie en/of order tot herstelling van welke aard ook geeft benevens de aanrekening van werkuren en materialen, steeds aanleiding tot de betaling van bestekkosten.  Materiaal dat ter herstelling is aangebeoden en niet is  afgehaald binnen de 3 maanden na herstelling, wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling eigendom van nv Metalas en/of verschroot.

 

8. PROTEST

 

Ieder protest m.b.t. een levering van goederen en/of technische interventies dienen ons binnen de 7 werkdagen na ondertekening van de afleverbon, per aangetekend schrijven te bereiken.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.